Jocuri de dezvoltare a capacit??ii de orientare �n spa?iu ?i a orient?rii c?tre st�nga, dreapta (la 3-4 anisori)

  • Trimis de Anda08
  • 30 decembrie 2013, 09:43:47 EET
  • 15.608 vizualizari
Trimite Denunta

Capacitatea de orientare �n spa?iu poate fi antrenat? ?i consolidat? juc�nd diferite jocuri. La v�rsta de trei p�n? la cinci ani, copilul �nva?? s? se orienteze �n spa?iu ?i s? foloseasc? acest lucru.

Copiii cu vârsta între 3 ?i 4 ani trebuie s? înve?e s? a?eze singuri obiectele la locul lor, s? fie capabil, în conformitate cu instruc?iunile, s? repete mi?c?rile în spa?iu ale adul?ilor ?i s? schimbe direc?ia de mers ?i direc?ia de mi?care a bra?elor ?i picioarelor. Pentru a ne asigura c? copilul va însu?i suficiente concepte, cum ar fi „în fa??”, „sub”, „deasupra”, „jos”, „sus”, „în stânga”, „în dreapta”, „al?turi”, „între”, acestea trebuie antrenate în activit??ile de zi cu zi. În camer? se pot da copilului o varietate de sarcini, cum ar fi, de exemplu, s? intre sub scaun, s? mearg? în jurul acestuia sau s? pun? pe acesta un obiect oarecare, s? treac? pe lâng? ceva sau s? se ascund? dup? un anumit obiect. De asemenea, este necesar s? se verifice dac? copilul în?elege corect sarcinile primite. În acest scop folosim jocul didactic de-a spionii, f?r? a privi spre un anumit obiect din înc?pere îl descriem ?i indic?m pozi?ia acestuia. Copilul trebuie s? ghiceasc?, despre ce obiect este vorba. Urm?torul joc const? în mutarea acestui obiect. Copilul trebuie s? descrie pozi?ia obiectului în func?ie de locul în care acesta este plasat. De exemplu, p?pu?a se afl? pe mas?, sub mas?, a?ezat? pe scaun la mas?, etc. Apoi schimb?m rolurile, oferim copilului posibilitatea de a muta obiectul în locuri diferite ?i descriem de fiecare dat? locul unde se afl? acesta.  Uneori facem în mod inten?ionat o gre?eal?, pentru a verifica reac?ia copilului.  
      
Capacitatea de orientate în spa?iu o consolid?m ?i în timpul jocului de construit. De exemplu, putem da copilului sarcina de a a?eza cubul de culoare ro?ie sus, iar pe cel de culoare alb? jos, apoi s? mi?te cuburile în direc?ii diferite ?i s? le a?eze lâng?, în fa?a sau în spatele unui anumit obiect. Atunci când  r?sfoim sau citim o carte pentru copii, descriem imaginile: ce se afl? în dreapta, ce în stânga, în partea de jos, sus. Antren?m capacitatea de orientare în spa?iu ?i în situa?ii practice, cum ar fi, de exemplu, atunci când îmbr?c?m copilul, când se serve?te masa (furculi?a este a?ezat? în stânga farfuriei, cu?itul în dreapta), când facem patul (perna de culoare albastr? în spate, cea de culoare galben? în dreapta), pentru a descuia u?a rotim cheia spre dreapta, pentru a o încuia – spre stânga, pentru a deschide robinetul de ap? îl rotim spre dreapta, când îl închidem – spre stânga. Motivant pentru un copil este ?i înv??area prin jocul de-a baba oarba, în diferite versiuni.  Îi ar?t?m copilului un obiect (cum ar fi o juc?rie), apoi îl leg?m la ochi ?i îl conducem spre acel obiect. Copilul caut? locul unde se afl? obiectul prin pip?it. Ajut?m copilul, ghidându-l cu voce tare.

Jocurile tematice, foarte îndr?gite de copii, antreneaz? în mod firesc în?elegerea conceptelor de spa?iu. De exemplu, în timpul jocului de construc?ie a unui castel sau a unei case (din nisip sau din obiecte) copii trebuie s? se hot?rasc?, ce material va fi în partea de jos, în partea de sus, în jurul castelului sau casei, etc. Jucându-se de-a doctorul, copii a?eaz? pacientul-urs pe pat, l?sându-l în jos, îi ascult? b?t?ile inimii, care se afl? în partea stâng?, apoi ridic? ursule?ul de pe pat în sus.  Menajul de zi cu zi este, de asemenea, o mare oportunitate de a practica conceptele de „sus”, „jos”, „înapoi”, „înainte”, etc.  Obi?nuita cur??enie se poate transforma într-un joc captivant de-a ursul neglijent, care ?i-a împr??tiat lucrurile (acest lucru trebuie s? se fac? înainte) prin camer?. Copilul trebuie s?-i explice în detaliu ursule?ului, cum trebuie p?strat? cur??enia ?i unde trebuie s? ascund? lucrurile împr??tiate.    
 
Treptat, ne preg?tim copilul pentru asimilarea conceptelor asociate cu mi?carea în spa?iu, prin intermediul unor zic?tori „mobile”. Multe zic?tori ritmice minunate, atât cele populare, cât ?i cele moderne, ajut? copii printr-un joc distractiv s? devin? con?tien?i de propriul corp, de mâna (piciorul) stâng? (stâng) ?i dreapt? (drept), de direc?ia de rota?ie ?i a pa?ilor.

Un exemplu de zical? „mobil?”:

Piciorul stâng hop hop, (s?rim pe piciorul stâng) piciorul drept hop hop, (s?rim pe piciorul drept) ambele picioare stop stop. (r?mânem nemi?ca?i, ca o statuie, într-o pozi?ie comic?)

Este foarte util s? antren?m conceptele necesare pentru a st?pâni orientarea în spa?iu, folosind sarcinile „mobile”. Copiilor li se d? sarcina de a ghici în care mân? se afl? un cub mic sau o juc?rie mic?, în dreapta sau în stânga. Apoi ascundem o mân? la spate, iar pe cealalt? o întindem în fa??. Copilul trebuie s? ghiceasc? în ce mân? este ascuns obiectul, cea din fa?? sau cea din spate. Copilului i se poate da o sarcin? similar?, cu un bra? ridicat în sus, iar al doilea l?sat în jos.

Înr?d?cinând copiilor conceptul de independen?a ?i pruden?a, este important s?-i înv???m s? dep??easc? obstacolele în spa?iu, s? aprecieze distan?ele ?i înclinarea obiectelor. Foarte populare sunt diferite variante ale a?a-numitelor „poteci pentru maimu?e”. Aceste jocuri pot fi jucate atât în interior cât ?i în aer liber. Acas? putem construi o astfel de potec? cu o mul?ime de obstacole, folosind piese de mobilier, p?turi, perne, juc?rii. Dep??ind obstacolele, copilul î?i dezvolt? îndemânarea, rapiditatea, iste?imea, spiritul de observa?ie ?i capacitatea de a se orienta corect.  De asemenea copiilor le plac ?i diferite tipuri de labirinturi, prin care trebuie s? treac?, ?i nu numai în interior, ci mai ales în aer liber.  Prin labirinturi mari copilul trece singur, prin labirinturile construite în nisip el trece cu o ma?in? de juc?rie, dobândind astfel no?iuni despre legile materiei ?i posibilit??ile spa?iale. În condi?iile dificile din labirint el înva?? s? caute ?i s? g?seasc? ie?irea, s? se orienteze în spa?iu ?i s? în?eleag? sarcinile primite  de la adul?i. Ca m?sur? de precau?ie este necesar s? asigur?m copilul, ?inându-l de mân? sau de um?r, ?i s? avem grij? ca acesta s? nu se împiedice. Îns?, pe unele por?iuni ale drumului pute?i permite copilului s? mearg? cu ochii închi?i, fiind în acela? timp prudent.  Astfel copilul î?i dezvolt? abilit??ile tactile ?i sensibilit??ile auditive.

Capacitatea de orientare în spa?iu se consolideaz? în situa?ii fire?ti.  Este necesar s?-i dezvolt?m copilului capacitatea de a memora drumul, inclusiv diferite detalii, apoi s?-l desen?m în direc?ia opus? sau s?-l construim din nisip, astfel îl ajut?m s?-?i conecteze toate organele de sim? pentru a memora corect drumul.  Pe drumul spre ?coal? sau spre cas?, coment?m cu voce tare, împreun? cu copilul, când întoarcem la dreapta sau stânga, men?ion?m care animale se afl? aproape ?i care departe, ce se afl? sus în vitrinele magazinelor  ?i ce se afl? jos.  Parcul, natura, via?a în ora? – toate acestea ofer? copiilor curio?i ?i aten?i oportunitatea de a-?i dezvolta capacitatea de orientare în spa?iu ?i îi preg?te?te pentru deplasarea în siguranta pe strad?.