Videoclipuri

Videoclipuri asociate

adminYN's Celelalte Videoclipuri

Beauty's plan

Trimis de adminYN
Postat 7 februarie 2013 | 0 favorit
click pentru a vota
5.185 vizualizari
Descriere pe scurt
Kh?i chi?u: 01/02/2013 Phát hành d??i ??nh d?ng 3D-Digital & 2D-Digital & b?n phim nh?a 35mm Thông tin chi ti?t: facebook.com/mynhanke B? phim hành ??ng 3D ??u tiên t?i Viêt Nam d??i bàn tay ch? ??o c?a ??o di?n Nguy?n Quang D?ng h?a h?n s? làm n? tung r?p chi?u phim Vi?t Nam trong d?p t?t nguyên ?án 2012 B? phim 3D c?a ??o di?n Nguy?n Quang D?ng l?y b?i c?nh c? trang và Thanh H?ng hóa thân thành tú bà Ki?u Th?. Tuy nhiên, ?ây ch? là v? b?c c̣n công vi?c th?c s? c?a Ki?u Th? là sát th?. D??i tr??ng c?a cô có r?t nhi?u k? n? máu l?nh và tài ba. Trong khi ?ó, T?ng Thanh Hà vào vai Linh Lan - m?t cô gái trinh tr?ng ???c tú bà Ki?u Th? c?u ???c trong r?ng, sau ?ó hu?n luy?n tr? thành k? n? và m?t sát th?. B? ngoài c?a Linh Lan trong sáng nh?ng bên trong con ng??i cô ?n ch?a nh?ng bí m?t nguy hi?m... Description Th? lo?i: Hành ??ng ??o di?n: Quang D?ng D.O.P: Trinh Hoan K?ch b?n g?c: Quang D?ng Biên k?ch: Quang D?ng Âm nh?c: Huy Tu?n H?a s? thi?t k?: Mă Phi H?i ??n v? s?n xu?t: Galaxy Studio & HK Film Các ??n v? tài tr? chính: Ng?c S??ng Resort Ngày kh?i chi?u: 01-02-2013 H? th?ng r?p chi?u: t?t c? các r?p trên toàn qu?c Fanpage chính th?c c?a phim: http://www.facebook.com/mynhanke Teaser trailer c?a phim: http://www.youtube.com/watch?v=sTN0mFv4VXo CÁC DI?N VIÊN CHÍNH Thanh H?ng trong vai Ki?u Th? T?ng Thanh Hà trong vai Linh Lan Ng?c Quyên trong vai ?ào Th? Kim Dung trong vai Li?u Th? Di?m My 9X trong vai Mai Th? Ph?m Anh Khoa trong vai D??ng Linh Thái Ḥa Lê trong vai Quan Du
URL  |  Cod HTML
Email Recipient(*):

Separate multiple email addresses (up to 5) with commas.

Mesaj: